top of page

PARKIMISLEPINGUTE ÜLDTINGIMUSED

 1. Parkimisepingu tingimuste avaliku esitamisega väljendab SKA Parking OÜ
  (edaspidi Parkimiskorraldaja) oma pakkumust parkimislepingu (edaspidi
  Leping) sõlmimiseks pakkumuses toodud tingimustel. Sõiduki parkimisega
  parkimisalale loeb parkimiskorraldaja sõiduki omaniku või kasutaja
  (edaspidi Sõiduki kasutaja) nõustumuse lepingu sõlmimiseks antuks ja
  leping loetakse sõlmituks.

 2. Lepingu nõuetekohase täitmise eest vastutab sõiduki omanik
  solidaarselt sõiduki kasutajaga.

 3. Pärast parkimisega nõustumuse andmist kohustub parkimiskorraldaja
  lubama sõiduki kasutajal kasutada parkimiskohta parkimiskorraldaja
  parkimisalal tasutud parkimisaja ulatuses ning parkimise lõpetamisel või
  parkimisaja lõppemisel lubama sõiduki kasutajal parkimisalalt
  lahkuda. 

 4. Parkimiskorraldaja võimaldab infotahvlil, mis on parkimislepingu
  lahutamatuks osaks, märgitud aja ulatuses ja määratud aegadel parkimisalal
  tasuta parkida, Parkimise algus tuleb fikseerida, märkides parkimisaja
  alguse parkimiskellaga, mis on nähtavalt paigutatud sõiduki
  armatuurlauale. 

 5. Sõiduki kasutaja peab parkimisala, sh parkimiskohta, kasutama heaperemehelikult,
  sihtotstarbeliselt, vajaliku hoolsusega ning vastavalt paigaldatud
  viitadele, märkidele, teemärgistusele ja parkimiskorraldaja
  juhistele.  

 6. Parkimislepingu rikkumise korral kohustub sõiduki kasutaja tasuma
  parkimiskorraldajale leppetrahvi kuni 50 eurot. Kui rikkumine jätkub, võib
  parkimiskorraldaja esitada leppetrahvi nõude iga 24 tunni tagant. 

 7. Leppetrahvi tasumine ei asenda parkimistasu maksmist. Leppetrahvi
  summa kuulub tasumisele 14 päeva jooksul trahvinõude esitamisest ja muutub
  parkimiskorraldaja poolt sissenõutavaks selle tähtaja möödumisel. 

 8. Kui sõiduk on ümber paigutatud tõkkepuuga varustatud parklasse või
  parkimiskorraldaja on paigaldanud tõkise sõiduki parkimiskohalt lahkumise
  takistamiseks, muutub leppetrahv koheselt sissenõutavaks alates
  trahvinõude esitamisest parkimiskorraldaja poolt. 

 9. Kui parkimisega seonduvaid summasid ei ole parkimiskorraldajale
  tasutud, on parkimiskorraldajal õigus kuni tasumisele kuuluvate summade
  laekumiseni keelduda omapoolsest kohustuste täitmisest ja takistada
  sõiduki parkimisalalt lahkumist, sh tõkise seadmisega sõidukile. Pärast
  parkimisega seonduvate summade tasumist parkimiskorraldajale, peab
  kohustub parkimiskorraldaja võimaldama Sõiduki kasutajal sõidukiga
  parkimisalalt lahkuda. 

 10. Kui sõiduk parkimisalal viibimisega tekitab või võib tekitada kahju
  parkimiskorraldajale või teistele sõidukitele või kui rikutakse
  parkimislepingut või õigusaktidest tulenevaid nõudeid (sh kui pargitud on
  numbrimärgita sõiduk või esinevad liiklusseaduse § 92 lg 6 toodud
  asjaolud), on parkimiskorraldajal õigus sõiduk sõiduki kasutaja vastutusel
  ja kulul ümber paigutada. Parkimiskorraldajal on kuni parkimisega
  seonduvate summade (sh sõiduki ümberpaigutamise –ja hoiukulud) tasumiseni
  õigus takistada sõiduki lahkumist parkimisalalt.

 11. Parkimislepingu sõlmimisel sõiduki kasutaja poolt parkimiskorraldajale
  edastatud andmed (telefoninumber, e-post vm.) loetakse sõidukit ja
  parkimislepingu sõlminud sõiduki kasutajat siduvateks andmeteks. Sõiduki
  kasutaja annab parkimislepingu sõlmimisega Parkimiskorraldajale nõusoleku
  lepingu sõlmimisel saadud andmete, sealhulgas sõiduki kasutaja
  isikuandmete, töötlemiseks, et tagada lepingu tingimuste täitmine.
  Parkimiskorraldajal on õigus edastada andmed või loovutada lepingust
  tulenevad nõuded inkassoteenuse osutajale, pöörduda nõudega maakohtusse
  ning avalikustada sõiduki kasutaja võlaandmed (maksehäireandmed)
  kolmandatele isikutele. 

 12. Parkimiskorraldaja ei vastuta parkimisalal liigeldes või parkimise
  ajal sõiduki kasutaja enda või kolmandate isikute poolt sõidukile
  tekitatud kahju eest.

 13. Täiendavat teavet saab parkimise korraldaja e-maililt info@ska-parking.ee

bottom of page